• Jun F. Fiedacan

BALIGYAAN SA ODIONGAN, MALEY KAMO

Ni JUN F. FIEDACAN

Usang mahadag nak adlaw kag  Setyembre 27, 2020. Dominggong adlaw kali. Naging maado kag panahon. Nagpapamusiag pa yang kag kaaganhon ay mahadag kag langit. It katong pasubaton kag adlaw ay mahadag sa subatan nak sa parting Amatong gi yuyuaw kag adlaw, kada nag silak halos buong adlaw. Naruyom ra kung kaamat. Salamat sa Dios. Biyernes pa yang  ay naghalar sa Ginoo si Dating Gobernador Eduardo Lolong Firmalo bilang Focal Person in Agriculture and Environment it ida pasalamat ag nagpangamuyo nak kabay pang maado kag panahon sa adlaw it BALIGYAAN SA ODIONGAN, Maley Kamo!.


Masadya, uya matuor gi uyan. Kung ato ahuna-hunaon ay kapapati ra talaga kaling mga halar it itlog sa Ginoo. Kag pagsalig sa Dios ay indi puwedeng tawaran. Habang nagrarako kag pagsalig ay nagrarako ra kag grasya nak ging tatao it Dios sa tawo. Imaw kali kag natabo sa adlaw it BALIGYAAN SA ODIONGAN, MALEY KAMO!.


Kali ay usang aktibidad nak kung hariin ay ging palapnag it Lokal nak Gobiyerno it Odiongan sa pagrumaya ni Mayor Trina Firmalo- Fabic. Nak sa riin ay nagplano kag nagrurumaya it banwa, kaibhanan si Doktor Lolong Firmalo nak mag patuga it kaling BALIGYAAN SA ODIONGAN, MALEY KAMO!. Sa tunga it krisis nak nararanasan it kaling ato nasyong Pilipinas, kung sa riin ay nag tungon kag maramong negosyo, nagtungon kag mga trabaho, uya it hanap buhay kag mga tawo ag nawar-an it kita kag mga trabahdor ag ibang mga negosyante. Inguwa it mga pamilya nak nagutuman kada tama kaling ging human it ato gobiyerno.


Dahil dili sa Odiongan ay ging kakategorya nak Low risk sa Covid pandemic kada pay ligtas ra kita nak mag balik sa normal kag mga pangabuhi. Pero dapat ay mag-ingat gihapon kita ag sunron yang kag mga laye sa ging tatawag nak health protocol kontra sa Covid.


Asing ging hiwat ag paunong natabo kaling BALIGYAAN SA ODIONGAN, MALEY KAMO!? Dahil gani ay naghuhuman it usang magandang plano kag gobiyerno; AGRICULTURAL DEVELOPMENT FOR FOOD SECURITY FOR THE NEXT FIVE YEARS 2020-2025. Naging plano it lokal nak gobiyerno it Odiongan nak suportahan kag mga sari-saring  programa sa agrikultura. Kag tawag dili ay mga pagpanguma. Magtuna sa paninanom it iba- ibang klase it mga tanom, pag -alaga it sari-saring mga kahayupan, baktin, kambing, baka, karabaw, manok, pato, bebi ag iba pa. Kali ay para inguwa it pagkaon kag bawat pamilya sa panahon it kaling krisis it covid.


Kung halimbawa man ay magsobra kag produksyon it mga pagkaon ag sobra-sobra sa baligyaan sa merkado ay iproseso kali. Halimbawa sa baktin ay longganisa o tocino. Sa mga balinghoy ag araro ay gawgaw para makahuman it mga tinapay ag iba pang mga pagkaon ag pangmerienda. Kaling programa nak natabo sa BALIGYAAN SA ODIONGAN, MALEY KAMO! ay usa yang sa kaibhanang plano sa pagpakusog it pagpanguma dili sa Odiongan. Gingtutudluan kita kung pauno kag mga pagbaligya it ibat-ibang produkto dili sa ato banwa. Sa English ay ging tatawag nak Marketing Strategy of Product. Ato kali ging papaghanraan kung pauno ibaligya kag iba-ibang produkto it ato mangunguma.


Namuyatan nato dili sa BALIGYAAN SA ODIONGAN, MALEY KAMO kung paunong naging masadya kag mga tawo nak nagpabisong. Buko yang dahil adlaw it Domingo ag nagsimba ag nagdayaw sa Ginoo. Kundi ay ing ambangan ninra kaling okasyon nak kali. Dahil gani uso ngasing kag bakyanan ag pag-alaga it iba-ibang buyak ay abang sadya kag mga kabade, mga rayaga ag mga nanay nak nag pagto sinra sa Children’s Paradise dahil hagto kag baligyaan it ibat-ibang tanom. Karamo ramo nak nagpamakay. Mismong mga tubuang nidog nak ging panao  yang ag baligya kag iba ay uyaey it natura. Maramong naghahanap pa.


Dili sa Children’s Paradise ay ato ra ging hiwat katong MALEY, ISTORYAN KITA, HIGOT IT SALABAT AG KAPENG MAINIT. Kali ay usang istoryahan it mga magkakilaya ag mag amigo it mga pangabuhi sa banwa sa adlaw adlaw. Imaw kali kag konsepto. Naging kaibhanan nato sina Mayor Trina, Doktor Lolong Firmalo, Kaila Alvar Yap ag mga miyembro it media dili sa Romblon. Hagto nato gi istoryahi kag iba-ibang sugilanon  asing natabo kaling BALIGYAAN SA ODIONGAN, MALEY KAMO.


Salamat sa  pangunguna it Municipal Agriculture Office sa pamumuno ni Mr. Zaldy Forcadas ay abang sahoy katong ida mga Agricultural Technologist sa pag-ingganyo sa mga pamuluyo kung paunong inra makumbinsi kag partisipasyon it mga mangunguma, mangingisra, manughuman ag manugyuto it mga iba ibang pagkaon ag mga negosyante dili sa ato banwa.


Ging organisa talaga nak buyag-buyag kag mga displeyan it mga tinra. Inguwa sa Children’s paradise it mga tanon. Sa bag-ong merkado ay roto ra ging butang kag mga prenoseso nak mag iba-ibang karne. Rahagto kag bagliyang mga isra, mga pasayan, sihi ag mga preskong karne. Rahagto ra kag mga baligyang sala set, katri, lamisa iba-ibang ingkuran ag maramo pa. Rahagto ra gi displeyan kag iba-ibang tinapay ag mga pangmerienda. Kasadya talaga.


Amo ging libot kaling tanan nak baligya ag ako nakita nak nakahidom ag nakaguya kag karamuang mga tawo pag imo nasasapoy. Nupay abang kalipay sinra. Katong iba ay kada yang talaga nagpabisong ay para magmuyat ag magpamakay dahil discounted kag mga presyo kada pay bubarato baga.  Sa okasyon nak kali ay ako ging tataw-an it grado nak kung kag basihan ay grado nak 5-10, nak kag singko ay kahinay-hinay ag kay diyes ay perpekto, otso (8) kali. Asing nupay kababa it grado? Buko perfect sida dahil gani unang arangkada pa yang ra. Pero sa pang kabuuan successful kali. Kada congratulations sa mga nagrumaya sa pangunguna ni Mayor Trina, mga miyembro it Sanguniang Bayan, sa mga empleyado sa Municipal Agriculture, kaibhanan sa iba-ibang departamento ag tanang naghiwas para kaling mga buluhaton ay naging successful ag nagtao it kasadya sa mga pamuluyo it banwa. Kag usang pinaka bentaha nak ako nakita ay NABANHAW ULI KAG EKONOMIYA IT ODIONGAN. Tan-a ay liwaton  sa palaabutong mga buyan pa.

Subscribe to Our Newsletter

© 2020 Romblon Sun Online. All rights reserved.